Föreläsning i Knivsta Centrum för Idrott och Kultur 8 februari 2020

Informationsvägar

höst 2018
Denna sida uppdateras mindre ofta. Informationsutbytet med medlemmar fokuseras istället till medlemsbrev per e-post till ordförande och andra kontaktpersoner i medlemsföreningarna samt i inlägg på vår Facebookgrupp för medlemmar.

26 augusti 2018 - Föreningsorienterad frågestund med våra politiker

Frågestund om fritids- och kulturfrågor
Söndagen 26 augusti kl 18-20 i Tilassalen

Knivsta Föreningsråd bjuder medlemsföreningar och allmänhet till en frågestund om fritids- och kulturfrågor inför valet.
Vid frågestunden kommer samtliga partier i fullmäktige ges möjlighet att lyfta deras prioriterade frågor inom fritids- och kulturområdena. Sedan följer några förberedda frågor och fler frågor från alla som kommer - vi försöker se till att alla sidor av föreningslivet blir lyft.

Välkomna!

Årsstämma 23 april

2018-04-09 uppdaterad 2018-04-17

Föreningsrådets Årsstämma 2018 som äger rum måndagen den 23 april kl 19.00 i Allaktivitetsrummet vid biblioteket i Knivsta kommunhus.
Utöver årsmötesförhandlingarna får vi en presentation av pågående arbete med att ta fram ett Kultur- och fritidspolitiskt program för Knivsta kommun genom Lena Malmborg, Samordnare Kultur och Fritid vid kommunförvaltningen i Knivsta. Föreningsrådets styrelse ger också en första redovisning av resultat från vår nyligen genomförda enkät till medlemsföreningarna om deras syn på aktuell situation och förväntningar för kommande tre- till femårsperiod.
Utdelning av KFR:s Föreningspris för verksamhetsåret 2017 görs till en väl förtjänt förening.
Föreningsrådets styrelse hälsar alla hjärtligt välkomna!

Föredragningslista
Verksamhetsberättelse 2017
Ekonomisk redovisning 2017
Verksamhetsplan 2018
Budget 2018

Jobb- och praktikmässa 20 april

2018-03-26

Kommunen bjuder in till Jobb- och praktikmässa den 20 april kl 10-14 på Marma Gård Företagsby, se bifogat dokument. Föreningar är varmt välkomna att besöka och delta - passa på att få uppslag till möjligheter!

Medlemsbrev mars 2018 - medlemsenkät

2018-03-11

Till Medlemsföreningarna i Knivsta Föreningsråd!

Med aktiv hjälp från våra medlemmar hoppas vi kunna bidra till att det kultur- och fritidspolitiska programmet som Knivsta kommun arbetar med kan utgå från föreningslivets syn.Vi ber därför alla våra medlemsföreningar att svara på vår medlemsenkät, läs mer i vårt senaste medlemsbrev.

Vänligen skicka besvarad enkät senast den 3 april 2018 till knivstaforeningsrad@gmail.com. I syfte att underlätta för föreningarna kommer ledamöterna i Föreningsrådets styrelse att ta en telefonkontakt med samtliga medlemsföreningar under vecka 12 och 13.

Medlemsbrev 10 mars 2018
Medlemsenkät

Referensgruppsmöten för kommunens nya idrottshallar

2018-01-21

Knivsta kommun har bjudit in till referensgruppsmöten den 5 och 7 februari:

' Vad händer i Centrum för idrott och Kultur projektet (CIK)?
' Vad händer i projektet Vrå Idrott och Kulturhus?  - här ansluter sporthallsföreningarna
' Kultur- och fritidspolitiskt program

Inbjudan har gått till flertalet föreningar, men om inbjudan inte nått er förening och ni vill vara med så anmäl er till kommunens fritidschef Carina Nordlander (018-34 70 00).
Föreningsrådet kommer delta vid båda mötena för att bevaka övergripande föreningsfrågor samt det som rör medlemsföreningar som inte kan delta. Input mottages gärna.

Medlemsbrev december 2017

2017-12-12

Till Medlemsföreningarna i Knivsta Föreningsråd!

Här kommer Föreningsrådets Medlemsbrev för december 2017 med information om några av de frågor som varit uppe till diskussion i våra möten med Knivsta kommun.

Medlemsbrev december 2017

Föreningsmatchningsprojektet

2017-12-12

Föreningsmatchningsprojektet är nu slutfört.

I detta pilotprojekt bedrevs aktiviteter i en handfull föreningar som var anslutna till KFR.

Några av slutsatserna som framkom i projektet var att det bör finnas information på olika språk, finnas tillgång till en mentor som kan lotsa in nya knivstabor till en förening och att det överlag upplevdes positivt att lära känna nya människor med en liten annan bakgrund än de som är födda och uppvuxna i Knivsta.

Slutrapport med bilagor

Knivsta kommuns översiktsplan

2017-10-22

Kommunens översiktsplan har varit ute för synpunkter i en andra utställning.

Knivsta föreningsråds synpunkter efter andra utställningen
Knivsta kommuns arbete med översiktsplanen (kommunens hemsida)

Aktuella remisser - kommunal och regional planering

2017-09-18

Föreningsrådet har under september lämnat synpunkter på detaljplanen för ett nytt idrotts- och aktivitetshus i norra Alsike och på regionens remiss till regional cykelstrategi.

Yttrande idrotts- och aktivitetshus Alsike (2017)
Synpunkter regional cykelstrategi (2017)

2017-08-27

Idrotts- och aktivitetshus i norra Alsike
Fram till 6 september 2017 ställer kommunen ut förslaget till ett nytt idrotts- och aktivitetshus i norra Alsike. I början av året träffade kommunen både föreningsrådet, våra medlemmar och andra föreningar för att diskutera husets och omgivningens utformning och användning. Föreningsrådet kommer lägga fram synpunkter på förslaget.

Utveckling av transportinfrastruktur i regionen
Region Uppsala arbetar fram en ny Länstransportplan samt Regional cykelstrategi. Föreningsrådet kommer inte lämna synpunkter på länstransportplanen. Cykelstrategin kommer vi ha synpunkter på, då förutsättningarna för cykeltrafik samverkar med hur våra medlemmar rör sig till och från aktiviteter i föreningslivet.

De medlemmar som är intresserade av att aktivt delta i arbetet med att lämna synpunkter som representerar Knivstas föreningsliv är välkomna att höra av sig till styrelsen.

Sommarlovsaktiviteter i Knivsta

2017-07-03

Det finns mycket att göra i Knivsta under sommaren. Kommunen har tagit fram ett sommarlovsprogram där flera av våra medlemmar är starka bidragsgivare till att våra barn och ungdomar får en aktivitetsfylld sommar!

Sommarlovsaktiviteter i Knivsta 2017

Föreningsrådets synpunkter på förslag till översiktsplan

2017-06-03

Knivsta Föreningsråd följer för medlemmarnas räkning planerings- och byggnadsfrågor inom Knivsta kommun när det gäller fritid, sport och rekreation.

Knivsta kommun har 3 maj - 3 juni 2017 haft översiktsplan 2035 med utblick mot 2050 ute på samråd. Föreningsrådets styrelse har informerat medlemsföreningarna under framtagandet av yttrandet.

KFRs synpunkter på förslag till ÖP

Föreningslivets synpunkter på Centrala Ängby

2017-05-29

Knivsta kommun har haft förslag till detaljplan för Centrala Ängby, Ängby 1:1 med flera ute för samråd från och med 20 april till och med 29 maj 2017.

Eftersom det är angeläget att vi från föreningslivets sida utnyttjar möjligheten att lämna våra synpunkter på planen har föreningsrådets styrelse lämnat ett yttrande. Yttrandet har synpunkter på hur de boendes behov av ytor för spontanidrott/lek, tillgång till kvarterslokaler, närhet till friluftsområden mm tillgodoses.

KFRs yttrande på förslag till detaljplan för Centrala Ängby

Den 22 april bjöds medlemsföreningarna in att lämna sina synpunkter på planen till styrelsen för att bygga in dem i ett gemensamt svar. Flera medlemmar lämnar självklart egna yttranden och ska så göra, men ofta finns det föreningar som annars avstår och det var dessa föreningsrådet främst vände sig till.

Föreningsmatchning

2016-11-16

Om er förening vill matchas, fyll i blanketten och hör av er till föreningsrådet!
Anmälan föreningsmatchning

Kick-off föreningsmatchning 15 november 2016:
Inbjudan Dokumentation